Bewonerscontacten

Kompas op Groen – Energie-educatie

Het energieeducatieproject Kompas op Groen begin november 2021 op de Joseph Lokinschool was een groot succes. De kinderen hebben via een opdrachtenkaart de acht huisjes van 1880 tot 2030 doorgenomen en een inspirerend dorp van de toekomst gemaakt, waar veel ouders naar zijn komen kijken. 

Lees de Energiekrant Ankeveen

Huis aan huis verspreid, maar hier ook digitaal te lezen. 

Bewonersavond 4 november 2021

Ankeveen CO2 neutraal –Isolatiestandaard – 60 graden warmte 

Speciale winteracties

Enquête
Najaar 2021 is de energiecoöperatie gestart een enquête voor alle bewoners van Ankeveen. In deze enquête wordt het energiegebruik en de energiestaat van de woningen onderzocht. Welke stappen zijn nodig om met de woningen van Ankeveen te voldoen aan de nieuwe isolatiestandaard en onder welke voorwaarden doen bewoners mee met een collectieve warmteoplossing. Heeft u vragen? Maak dan een afspraak met een energiecoach.

Zetmop60
Zetmop60 organiseren we ‘s winters, zodat de effecten voor bewoners ook meteen duidelijk zijn. Krijg je je huis niet warm op 60° dan zijn extra isolatiemaatregelen nodig of moet je bijverwarmen. Dit  kan onder andere voor komen bij huizen van voor 1945. 

Inregelen verwarming
We maken bewoners attent op het (laten) inregelen van de 
verwarming. Dat betekent betere doorstroming en warmteopbrengst door het hele huis. Bij slechte doorstroming kan ook een radiatorventilator nog helpen. 

Actie inductiekookplaat. De overgang van koken op gas naar koken op inductie (of elektrisch) is voor veel bewoners een grote stap, maar scheelt al zon 10-15% van je gasverbruik. 

Straatgesprekken najaar 2020

De energiecoöperatie heeft najaar 2020 alle bewoners  per straat uitgenodigd voor een gesprek over de aardgasvrije toekomst voor het dorp. De gesprekken zijn in de Lokinschool en online gevoerd. 
Wat kunnen we met de rioolwaterzuivering in de Horstermeer als warmtebron? Hoe haalbaar is dit idee?  Wat zijn de consequenties? En welke stappen zijn er te zetten? 
flyer_straatgesprekken

Met een meerjarenplan aan de slag

Door de komst van corona is in maart de bijeenkomst in de Dillewijn niet doorgegaan. 

Kerngroep bereidt PAW aanvraag voor en doet haalbaarheids-onderzoek

Ondertussen hebben de verschillende partijen van de kerngroep (bewoners, gemeente, Woningcorporatie Gooi en Om, Waternet, en de energiecoöperatie voorjaar 2020 een PAW (programma aardgasvrije wijken Binnenlandse Zaken) subsidieaanvraag voorbereid. 

En najaar 2020 het haalbaarheidsonderzoek uitgebreid. 
Waternet heeft de scenario’s aangeleverd op grond waarvan we gekozen hebben voor een warmtenet met de rioolwaterzuivering als warmtebron. Qirion heeft onderzoek gedaan en een schetsontwerp gemaakt voor het warmtenet. Catena Investments heeft de businesscase (het financiële plaatje) gemaakt en de energiecoöperatie heeft een ontwerp gemaakt voor een coöperatief warmtebedrijf.

In het weekblad Wijdemeren

Ankeveen Aardgasvrij. Februari 2020

Bewoners hebben zich afgelopen woensdag verdiept in nieuwe warmtebronnen voor Ankeveen. Als alternatief voor aardgas of beter gezegd om CO2 reductie te realiseren. Zo blijkt de waterzuivering in de Horstermeer een interessante warmtebron. Daarnaast wordt warmte uit de Ankeveense plas ook nog nader onderzocht, samen met Natuurmonumenten. Een warmtenet zou gaan lopen vanaf de waterzuivering en dan door het hele dorp. De keuze voor een hoge temperatuur warmtenet, een lage temperatuur warmtenet of de combinatie daarvan, hangt sterk samen met de isolatiemogelijkheden van de woningen. Dat is nog een hele uitdaging. Zeker gezien de vele oude woningen. Interessant is dat bewoners ook financieel kunnen gaan participeren in een warmtenet. Er zijn verschillende constructies die eigenaarschap of zeggenschap over een warmtenet bieden. Tenslotte vertelt de energiecoöperatie over de mogelijkheid om mee te doen aan een pilot van Binnenlandse Zaken in het kader van het programma aardgasvrije wijken. De focus op 2030 en in tien jaar met een groot deel van het dorp van het gas af. Is dat een reële uitdaging? Een werkgroep van bewoners heeft zich gemeld om dat de komende maand samen met betrokken partijen nader uit te werken.

In het weekblad Wijdemeren

Van het gas met de Ankeveense plas? Januari 2020

Ruim dertig bewoners waren aanwezig bij de eerste avond in Ankeveen om de stappen naar aardgasvrij te verkennen. Kunnen we in de toekomst warmte halen uit de Ankeveense plas?

De energiecoöperatie die werkt door en voor bewoners had drie sprekers uitgenodigd, die op een eenvoudige manier ingewikkelde zaken wisten toe te lichten. In essentie draait aardgasvrij om vijf thema’s: warmtebronnen, het warmtenet, warmtepompen, geïsoleerde huizen en betrokken bewoners. Waternet legde uit hoe we in de zomer warmte uit het water kunnen halen, kunnen opslaan in de grond en in de winter kunnen gebruiken voor onze huizen. Liander schetste een beeld van Ankeveen, de leeftijd van de huizen en de mogelijkheden om straks zonder gas te wonen. De energiecoach vertelde over de isolatie van onze huizen wat bij alles toch de eerste stap is. 5 februari start de energiecoöperatie een collectieve inkoopactie voor isolatie.

De Ankeveense plas is een warmtebron, waarbij we zeker willen weten dat warmte uit de plas geen negatieve gevolgen heeft voor onze beschermde natuur. Binnenkort zitten we met de ecologen van Natuurmonumenten en Waternet om de tafel om dat nader te onderzoeken.

Volgende bewonersbijeenkomst (12 februari) kijken we ook nog naar andere warmtebronnen zoals de waterzuivering en het riool. Interessant is dat in 2021 het riool van Ankeveen vervangen moet worden. Kunnen we dat combineren met de aanleg van een warmtenet? En wie wordt dan eigenaar van het warmtenet? Ankeveen is gewend om krachten te bundelen. Is een eigen warmtenet van de bewoners van Ankeveen een optie?

Samen met de gemeente onderzoeken we de mogelijkheid om dit traject voor Ankeveen vorm te geven met subsidie van Binnenlandse Zaken. Daarover ook meer in de volgende bijeenkomsten.