Veel gestelde vragen

Hoe wordt warmte uit afvalwater gebruikt?
Het afvalwater wordt eerst gezuiverd via de rioolwaterzuiveringsinstallatie en vervolgens naar een warmtepomp geleid. Daar wordt het gezuiverde afvalwater van 15-20 graden verwarmt naar 70 graden en via transportleidingen naar Ankeveen gebracht waar het met een minimale temperatuur van 60 graden naar de huizen wordt gedistribueerd.

Is er voldoende warmte beschikbaar? Ook op piekmomenten?
Er is voldoende warmte beschikbaar. Zowel de warmtebron als de warmtepomp hebben genoeg capaciteit. Echter om kosten te besparen wordt voor piekmomenten gebruik gemaakt van een zogenaamde piekketel op groen gas. Een piekmoment is bijvoorbeeld strenge vorst.

Om wat voor investering per huishouden zou het gaan?
In de woning wordt een afleverset geplaatst. Dit wordt aangesloten op het warmteafgiftesysteem in de woning. Verder gaan we van gaskoken naar inductiekoken. De kosten per woning worden geschat op € 5000. De terugverdientijd hangt af van energiegebruik, maar wordt geschat op gemiddeld zeven jaar.

Is de investering voor elk huishouden hetzelfde?
De kosten van de leidingen om de afleverset te plaatsen kunnen per huis verschillend zijn. Afhankelijk van de energiestaat van de woning kan extra isolatie nodig zijn om op 60 graden te verwarmen. Isolatiekosten vallen buiten de berekende kosten van het warmtenet.   

Wat zijn de verbruikskosten? 
De overheid hanteert maximum tarieven ACM. Deze maximumtarieven volgen op dit moment nog de gasprijzen. Lokaal kunnen we binnen deze grenzen zelf de tarieven vaststellen, rekening houdend met de kosten van de warmte en het warmtenet. Ambitie is om de tarieven zo laag mogelijk te houden. Het coöperatieve warmtebedrijf heeft geen winstoogmerk. Zeggenschap en eigenaarschap liggen bij bewoners. 

Stel ik wil meer investeren hoe is dat interessant voor mij?
Bewoners kunnen een financieel aandeel nemen in het warmtebedrijf en daarmee bijdragen aan het eigen vermogen van het lokale warmtebedrijf.

Wat is de rol van Waternet/AGV?
Waternet/AGV is eigenaar van de warmtebron en beheert de productie-eenheid. Als nutsbedrijf zonder winstoogmerk stelt Waternet de warmtebron gratis beschikbaar, deelt kennis en deskundigheid en biedt toegang tot gunstige financiering.

Wie bepaald de prijs voor de levering?
De overheid stelt maximum tarieven vast voor gebruik van een warmtenet. Dit gebeurt via de ACM. Als coöperatief warmtebedrijf zonder winstoogmerk is uitgangspunt om beneden deze maximumtarieven te blijven. Tarieven kunnen periodiek worden vastgesteld. Bewoners hebben via de warmtecoöperatie eigenaarschap en zeggenschap over de hoogte van de tarieven binnen de kaders van de ACM tarieven.

Wanneer zou de aanleg plaatsvinden?
Periode van aanleg is afhankelijk van de toekenning van subsidies. Als de subsidieaanvraag voorjaar 2022 doorgaat dan moeten we in 2023 aanbesteden en in 2025 aanleggen.

Waaraan moet mijn huis voldoen om te kunnen verwarmen via het warmtenet?
Het huis moet verwarmd kunnen worden op 60 graden. U kunt dit testen door uw huidige CVketel op 60 graden te zetten. Via de website zetmop60.nl kunt u een instructie vinden van de fabrikant van uw CV ketel.  

Wat moet er thuis aangepast worden om aan het warmtenet aangesloten te worden? 
De CV wordt vervangen door een afleverset en de leiding naar het eigen warmteafgiftesysteem in de woning wordt aangelegd. De gasmeter kan weggehaald worden. In de meeste gevallen kan uw bestaande warmteafgiftesysteem gebruikt blijven worden.

Zijn er al voorbeelden van een werkend warmtenet op basis van restwarmte van rioolzuiverings installaties ?
Er zijn veel warmtenetten op basis van aquathermie van afvalwater in ontwikkeling. Een voorbeeld van een werkend warmtenet is Delft op basis van de effluent van de rioolwaterzuivering Harnaschpolder. Circa 1500 woningen als onderdeel van een veel groter warmtenet van Eneco.

Als ik als bewoner eigenaar ben, wie doet dan het onderhoud?
Het warmtebedrijf werkt met vaste partners voor het beheer van de productie-eenheid (Waternet/AGV), het transport (contract met installatiebedrijf) en levering (om-nieuwe energie-warmteleverancier)

Blijf ik mede-eigenaar binnen de coöperatie als ik uit Ankeveen verhuis?
Alleen gebruikers van het warmtenet zijn lid en mede-eigenaar van het coöperatieve warmtebedrijf. Dit vervalt als de bewoner geen lid/gebruiker meer is.