Een warmtenet voor Ankeveen

De ambitie is om in Ankeveen (kern) een warmtenet aan te leggen, waar alle bewoners op aan kunnen sluiten. Hieronder een kort overzicht wat er allemaal bij komt kijken vanaf de warmtebron (aquathermie van afvalwater) tot aan de levering van warmte aan de woningen. Dat begint met de productie en opslag van warmte bij de waterzuivering. Het transport en de distributie van warmte naar de woningen en tenslotte de levering van warmte. 

De warmteketen

Warmtebron 

 • De warmtebron is thermische energie uit afvalwater (TEA) van de rioolwaterzuivering Horstermeer. Uit het gezuiverde afvalwater (effluent) met een gemiddelde temperatuur van 15° kan ongeveer 140.000 GJ/jaar warmte gewonnen worden. Dit is ruim voldoende voor de huidige warmtevraag van Ankeveen. Deze wordt geschat op ongeveer 22.000 GJ / jaar.

Productie-installatie

 • Een centrale warmtepomp die het gezuiverde afvalwater van de warmtebron verwarmt van 15° naar 50°.
 • Een piekketel (op groen gas) die zorgt dat bij pieken (een echte winterse dag) tijdelijk extra vermogen beschikbaar is.
 • Koudevraag wordt ip niet meegenomen. Verder bij deze omgang geen warmtekoudeopslag (WKO) nodig. 

Warmtenet (transport en distributie)

 • Transportleiding vanaf de productie-installatie in de Horstermeer naar Ankeveen (kern). 
 • Aansluitingen op de woningen
 • Warmtewisselaar in de woning
 • Een booster of individuele warmteoplossing voor woningen (oa voor 1945) die meer dan 50° nodig hebben
 • Een oplossing voor tapwater (nu nog minimaal 60°)

Warmtelevering 

 • Leveringscontracten
 • Leveringsverplichting van het warmtebedrijf
 • Monitoring kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Uitvoeren warmtewet

Waternet en Aquathermie

Waternet houdt zich bezig met  drinkwatervoorziening, riolering en waterbeheer en is van daaruit ook warmtebronbeheerder van aquathermie.  Aquathermie kent drie vormen, te weten warmte uit oppervlaktewater (TEO), warmte uit afvalwater (TEA) en warmte uit drinkwater (TED). Zie video. 

Uitwisseling tussen projecten

In het Gooi is de energiecoöperatie Wattnu in Muiderberg bezig met een aquathermieproject en in Amsterdam de coöperatie Ketelhuis WG. In beide gevallen aquathermie van oppervlaktewater. We leren veel van elkaars ontwerpen en ervaringen.

 

De warmtecoöperatie

Ambitie is om voor het organiseren van de warmteketen een warmtecoöperatie op te richten. Hoe deze warmtecoöperatie zal worden ingericht en georganiseerd, vraagt nader onderzoek. 
Uitgangspunt is eigenaarschap/ zeggenschap van bewoners en Waternet als partner

De gemeente is verantwoordelijk voor de warmtetransitie binnen de gemeente, stelt de warmtekavels (wijk/dorp/gebied) vast en verleent de toestemming (consessie) voor het starten van een warmtecoöperatie. Er komen wettelijke normen voor betaalbaarheid (tarieven), duurzaamheid en leveringszekerheid. De nieuwe warmtewet is in voorbereiding. 

Warmteschap? Bekijk de animatie!

Bewoners die zich willen organiseren rond een wijkwarmteproject kunnen dat doen in een ‘warmteschap’. Op Europees niveau zijn warmteschappen (‘energy communities’) wettelijk geborgd. Energiecoöperaties pleiten ervoor om dat ook snel in Nederland te doen. Dit geeft warmte-initiatieven van bewoners een plaats in de energiemarkt naast overheid en commerciële warmtebedrijven. In een korte animatie leggen we uit wat een warmteschap inhoudt. 

(Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven.)

Betrokken partijen

De partijen die tot nu toe betrokken zijn bij de voorbereiding van dit collectieve warmtesysteem zijn: 

 • Gemeente (regie maatschappelijke opgave warmte)
 • Energiecoöperatie (door en voor bewoners)
 • Bewonersgroep Ankeveen (kern)
 • Woningcorporatie Gooi en Omstreken
 • Waternet (warmtebron en productie-eenheid en TCOmodel)
 • Liander (elektriciteitsnet en gasnet)
 • Gemeente (afdeling riolering)
 • Qirion (onderzoek warmtenet)
 • Catena Investments (businesscase)
 • Om|nieuwe energie (advies over levering)

Het elektriciteitsnet

Liander, de netbeheerder is nauw betrokken bij dit project. Alternatieve warmteoplossingen vragen vaak om extra elektriciteit. Liander onderzoekt dan of er genoeg netcapaciteit is. Zie video.