Ankeveen (kern) verkenningsbuurt gemeente transitievisie warmte

De gemeente heeft eind 2021 de transitievisie warmte vastgesteld. Ankeveen (kern) is aangewezen als verkenningsbuurt. Inmiddels hebben we besloten om te stoppen met het onderzoek naar een warmtenet met de rioolwaterzuivering in de Horstermeer als warmtebron. Ankeveen blijft wel een verkenningsbuurt maar richt zich meer op  de individuele warmteoplossingen voor bewoners en het voorbereidende traject van isolatie.  

Collectief of individueel

We kunnen kiezen voor collectieve of individuele warmtevoorzieningen. De keuze wordt bepaald door de beschikbare warmtebronnen en de kosten. Dit najaar hebben we geconstateerd dat het aanleggen van een warmtenet voor Ankeveen niet haalbaar is. Het definitieve rapport van Merosch zal eind maart op de website worden geplaatst. 

Ankeveen op weg naar CO2neutraal

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van je huis, zonnepanelen voor je elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor het hele dorp. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en ons dorp.

Attentie: Bewonersavond van 6 maart gaat niet door. Voor vragen kunt u contact opnemen met de energiecoöperatie Wijdemeren. We maken graag een persoonlijke afspraak met u!

Geen warmtenet voor Ankeveen
Sinds 2020 heeft de Energiecoöperatie Wijdemeren in samenwerking de gemeente, Waternet, Liander en de woningcorporaties uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een warmtenet in Ankeveen (kern) met de rioolwaterzuivering in de Horstermeer als warmtebron. Naar aanleiding van de laatste onderzoeken, waaronder het onderzoek van onderzoeksbureau Merosch, hebben we vast moeten stellen dat een warmtenet voor Ankeveen (kern) op dit moment niet haalbaar is. Belangrijke afwegingen hierbij zijn dat de gemiddelde kosten per aansluiting te hoog zijn, dat er problemen te verwachten zijn bij de aanleg, zoals mogelijk asbest onder het Stichts End en dat er op dit moment weinig interesse is van bewoners voor een warmtenet. Het onderzoeksrapport wordt eind van de maand op de website van Ankeveen geplaatst.

Wat betekent dit voor Ankeveen als verkenningsbuurt voor de warmtetransitie? 
Komende maanden nodigen we u uit om individueel en per straat in gesprek te gaan over de mogelijkheden om uw huis zonder gas te verwarmen. Daarbij gaat het om de volgende vragen:

 • Is uw huis goed geisoleerd? Zijn er nog stappen te nemen?
 • Bent u tevreden over uw energiegebruik? Zou u uw energiegebruik willen verminderen? 
 • Hebt u zonnepanelen? Zijn zonnepanelen op uw huis mogelijk?
 • Hoe zou u in de toekomst zonder gas uw huis willen verwarmen?
 • Of heeft u al een alternatieve warmteoplossing in uw woning?
 • Bent u bekend met de beschikbare subsidies?
 • Wilt u gebruik maken van een aantrekkelijke lening (tegen 0% of zonder aflossing)
 • Heeft u interesse in een collectieve inkoopactie 

Vraag het aan de energiecoach en doe mee met het gesprek in de straat

Komende maanden organiseren we weer gesprekken per straat rond bovenstaande vragen. Zeker in straten met veel dezelfde huizen kan uitwisseling en/of een gezamenlijke aanpak heel waardevol zijn. We hebben een enthousiast team energiecoaches die u daarbij helpen: Eric Paardekooper Overman, Erik Lagerweij, Robin Verzijden en Andries Stoker.
Ook kunt u een individuele afspraak maken voor een energiecoachgesprek bij u thuis. Naast het lidmaatschap van de energiecoöperatie (12 euro per jaar) is het energiecoachgesprek gratis.  U kunt zich aanmelden via de website.

Een warmtenet voor Ankeveen

Een van de scanario’s is om in Ankeveen (kern) een 6warmtenet aan te leggen, waar we als bewoners op aan kunnen sluiten.
Lees verder wat er allemaal bij komt kijken vanaf de warmtebron (aquathermie van afvalwater) tot aan de levering van warmte aan de woningen. Dat begint met de productie en opslag van warmte bij de waterzuivering. Het transport en de distributie van warmte naar de woningen en tenslotte de levering van warmte. 

Aquathermie als lokale warmtebron

De rioolwaterzuivering Horstermeer is een interessante lokale warmtebron voor Ankeveen. Via een 60/70° warmtenet kan Ankeveen (kern) gebruik maken van deze warmtebron. 

De rioolwaterzuivering is een zeer stabiele warmtebron, zomers en ’s winters beschikbaar, zonder risico’s voor de natuur en met voldoende, zelfs veel meer capaciteit dan Ankeveen nodig heeft. 
 

Onderzoek warmtenet Ankeveen

Vanaf 2020 heeft de energiecoöperatie Wijdemeren diverse partijen bij elkaar gebracht om de warmtemogelijkheden voor Ankeveen te onderzoeken: bewoners, gemeente Wijdemeren (transitievisie warmte), Woningcorporatie Gooi en Omstreken (huurders), Waternet/AGV (warmtebron) en Liander (netbeheerder). Deze vormen de kerngroep Ankeveen Aardgasvrij.

Daarnaast zal onderzoeksbureau Merosch najaar 2022 het eerdere onderzoek (schetsontwerp, businesscase, scenarioafweging) naar een warmtenet met de rioolwaterzuivering in de Horstermeer als warmtebron, gaan actualiseren. 

Veelgestelde vragen

Lees voor nadere informatie ook de veelgestelde vragen. Heeft u nog meer vragen dan voegen we deze graag toe.

Voor de kern van Ankeveen

De kern van Ankeveen omvat het Stichts End met de huizen van het Bergsepad en de Dammerkade die daaraan grenzen, aan de oostkant de straten en hofjes, de  Stichtse Kade tot en met  nummer 23  en Hollands End tot nummer 45 (noordzijde) en nummer 8a (oostzijde). De rest van het Hollands End wordt in een tweede fase bekeken op haalbaarheid.

Geen warmtenet voor Ankeveen?

We hebben moeten vaststellen dat het plan om voor Ankeveen (kern) een warmtenet aan te leggen en gebruik te maken van de rioolwaterzuivering Horstermeer niet haalbaar is. Eind maart plaatsen we het definitieve rapport van onderzoeksbureau Merosch. 

Uitgangspunten lokaal warmtenet Ankeveen

– een 60/70 graden warmtenet
– betaalbare tarieven voor bewoners
– zeggenschap en eigenaarschap voor bewoners

Een 60/70° warmtenet is voor de meeste woningen van Ankeveen zeker toereikend. Uiteraard blijft investeren in goed isoleren en zo min mogelijk energiegebruik essentieel. Ook als u straks aangesloten bent op het warmtenet!

Een warmtenet voor Ankeveen

De ambitie was om in Ankeveen (kern) een warmtenet aan te leggen, waar alle bewoners op aan kunnen sluiten. Hieronder een kort overzicht wat er allemaal bij komt kijken vanaf de warmtebron (aquathermie van afvalwater) tot aan de levering van warmte aan de woningen. Dat begint met de productie en opslag van warmte bij de waterzuivering. Het transport en de distributie van warmte naar de woningen en tenslotte de levering van warmte. 

De warmteketen

Warmtebron 

 • De warmtebron is thermische energie uit afvalwater (TEA) van de rioolwaterzuivering Horstermeer. Uit het gezuiverde afvalwater (effluent) met een gemiddelde temperatuur van 15/20° kan ongeveer 140.000 GJ/jaar warmte gewonnen worden. Dit is ruim voldoende voor de huidige warmtevraag van Ankeveen. Deze wordt geschat op ongeveer 22.000 GJ / jaar.

Productie-installatie

 • Een centrale warmtepomp die het gezuiverde afvalwater van de warmtebron verwarmt van 15/20° naar 60°.
 • Een piekketel (op groen gas) die zorgt dat bij pieken (een echte winterse dag) tijdelijk extra vermogen beschikbaar is.
 • Koudevraag wordt ip niet meegenomen. Verder bij deze omgang geen warmtekoudeopslag (WKO) nodig. 

Warmtenet (transport en distributie)

 • Transportleiding vanaf de productie-installatie in de Horstermeer naar Ankeveen (kern). 
 • Aansluitingen op de woningen
 • Warmtewisselaar in de woning

Warmtelevering 

 • Leveringscontracten
 • Leveringsverplichting van het warmtebedrijf
 • Monitoring kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Uitvoeren warmtewet

Warmteschap? Bekijk de animatie!

Bewoners die zich willen organiseren rond een wijkwarmteproject kunnen dat doen in een ‘warmteschap’. Op Europees niveau zijn warmteschappen (‘energy communities’) wettelijk geborgd. Energiecoöperaties pleiten ervoor om dat ook snel in Nederland te doen. Dit geeft warmte-initiatieven van bewoners een plaats in de energiemarkt naast overheid en commerciële warmtebedrijven. In een korte animatie leggen we uit wat een warmteschap inhoudt. 

(Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven.)

Ankeveen (kern) het groene tracé

Voor het plan warmtenet Ankeveen zijn vier tracés onderzocht. De subsidieaanvraag gaat over het groene tracé. Het omvat de kern van Ankeveen: Stichts End en de buurten en hofjes, Stichtse Kade tot nummer 23 en Hollands End tot nummer 45 (oneven) en  tot nummer 8a (even). 

De warmtecoöperatie

Ambitie is om voor het organiseren van de warmteketen een warmtecoöperatie op te richten. Hoe deze warmtecoöperatie zal worden ingericht en georganiseerd, vraagt nader onderzoek. 
Uitgangspunt is eigenaarschap/ zeggenschap van bewoners en Waternet als partner

De gemeente is verantwoordelijk voor de warmtetransitie binnen de gemeente, stelt de warmtekavels (wijk/dorp/gebied) vast en verleent de toestemming (consessie) voor het starten van een warmtecoöperatie. Er komen wettelijke normen voor betaalbaarheid (tarieven), duurzaamheid en leveringszekerheid. De nieuwe warmtewet is in voorbereiding. 

Uitwisseling tussen projecten

In het Gooi is de energiecoöperatie Wattnu in Muiderberg bezig met een aquathermieproject Muiderberg en in Amsterdam de coöperatie Ketelhuis WG. In beide gevallen aquathermie van oppervlaktewater. We leren veel van elkaars ontwerpen en ervaringen. Waternet/AGV is partner.
KetelhuisWG heeft zijn ervaringen gedeeld op een aparte website ‘planken zonder gas’. 

Kerngroep en andere betrokkenen

De partijen die tot nu toe betrokken zijn bij de voorbereiding van dit collectieve warmtesysteem vormen samen een kerngroep:  

 • Gemeente (regie maatschappelijke opgave warmte)
 • Energiecoöperatie (door en voor bewoners)
 • Bewonersgroep Ankeveen (kern)
 • Woningcorporatie Gooi en Omstreken
 • Waternet (warmtebron en productie-eenheid en TCOmodel)
 • Liander (elektriciteitsnet en gasnet)

Daarnaast zijn de volgende partijen betrokken

 • Gemeente (afdeling riolering)
 • Qirion (onderzoek warmtenet)
 • Catena Investments (businesscase)
 • Om|nieuwe energie (advies over levering van warmte)

Ankeveen (kern) verkenningsbuurt gemeente transitievisie warmte

De gemeente heeft eind 2021 de transitievisie warmte vastgesteld. Ankeveen (kern) is aangewezen als verkenningsbuurt. Mede omdat we al langere tijd bezig zijn het het onderzoeken van aquathermie als warmtebron, de samenwerking met Waternet en de betrokkenheid van bewoners. Lees ook verder over buurtverkenning en wijkuitvoeringsplan.

Waternet en Aquathermie

Waternet houdt zich bezig met  drinkwatervoorziening, riolering en waterbeheer en is van daaruit ook warmtebronbeheerder van aquathermie.  Aquathermie kent drie vormen, te weten warmte uit oppervlaktewater (TEO), warmte uit afvalwater (TEA) en warmte uit drinkwater (TED). Zie video. 

Het elektriciteitsnet

Liander, de netbeheerder is nauw betrokken bij dit project. Alternatieve warmteoplossingen vragen vaak om extra elektriciteit. Liander onderzoekt dan of er genoeg netcapaciteit is. Zie video.